ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το Grecotel Pallas Athena αναγνωρίζει τη σημασία που έχει η προστασία του περιβάλλοντος για την αειφόρο ανάπτυξη του τουρισμού.

Για τον λόγο αυτό, το ξενοδοχείο εφαρμόζει ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης προκειμένου να μειώσει, να ελαχιστοποιήσει και να διαχειριστεί τις επιπτώσεις του στο περιβάλλον.

Με την ανάπτυξη διαδικασιών περιβαλλοντικής διαχείρισης, το ξενοδοχείο καθορίζει όλες τις περιβαλλοντικές πτυχές των δραστηριοτήτων του και θεσπίζει πολιτικές και προγράμματα που στοχεύουν στη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων και των αποτελεσμάτων του. Για τον λόγο αυτό, η Διοίκηση έχει δεσμευτεί:
 
  • Να συμμορφώνεται με τον νόμο, τους κανόνες και τους κανονισμούς που σχετίζονται με τις ξενοδοχειακές δραστηριότητες και έχουν αντίκτυπο στο περιβάλλον.
  • Να αξιολογεί τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων του ξενοδοχείου στο περιβάλλον, με στόχο την ελαχιστοποίηση ή την εξάλειψη τυχόν επιβλαβών συνεπειών.
  • Να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέπει οποιαδήποτε μορφή ρύπανσης που επηρεάζει το τοπικό φυσικό περιβάλλον και την ποιότητα των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών.
  • Να στοχεύει στη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών πρακτικών, μέσω της θέσπισης νέων στόχων και μέσω της συνεχούς έρευνας.
  • Να συνεργάζεται στενά με την τοπική αυτοδιοίκηση, τις αρχές και την τοπική κοινότητα, προκειμένου να ενσωματώνει την οπτική του τόπου στη λήψη αποφάσεων για την προστασία του περιβάλλοντος.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την Περιβαλλοντική Πολιτική & τις Πολιτικές Υγείας & Ασφάλειας.
You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.